Všeobecné podmínky k akcím spolku SENVIA

Spolek  Senvia vznikl pro podporu aktivního života starších lidí. Organizuje výlety, kulturní či sportovní aktivity, jak je uvedeno v propagačních materiálech a na webových stránkách www.senvia.cz.
Přihlásit se na akci může osoba starší 18 let (kontaktní osoba), která je způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba. Smluvní vztah mezi účastníkem akce a spolkem vzniká zaplacením příspěvku a to platbou v hotovosti nebo na účet spolku Senvia. Po připsání finanční částky na náš účet Vám obratem odešleme informaci o došlé platbě (emailem nebo SMS - nutno uvést jméno a telefon viz níže!!!!).
Spolek Senvia se zavazuje, že osobní údaje bez souhlasu neposkytne třetím osobám a bude s nimi nakládat v souladu se zákonem č.  101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Fotografie, které budou pořízeny při akci, budou použity pouze pro prezentaci našich aktivit a účastník akce s jejich použitím souhlasí.

 Jak se přihlásit:
Na akci se můžete přihlásit emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonicky na čísle 775 177 566 nebo přímo na webových stránkách. Po přihlášení Vám budou místa rezervována 5 dní.  Pro realizaci akce je třeba uvedený minimální počet účastníků. Podrobnosti o akci včetně nástupního místa jsou uvedeny na našich internetových stránkách a v informačním letáku. Každý účastník bude před plánovanou akcí informován o času a místu srazu, případně mu budou sděleny další potřebné informace. Detailní informace k akci (pokyny k odjezdu) obdrží účastníci po závazném přihlášení, tj. po úhradě (emailem nebo v papírové podobě). Časový harmonogram obdrží účastníci v den konání akce.

Příspěvek zahrnuje:
Autobusovou dopravu, doprovod, svačinu a informační materiály o navštívených místech, mapky apod.,  v případě, že není uvedeno jinak.  Akcí se mohou účastnit i děti od 3 let. V autobuse musí mít vlastní sedadlo, proto platí plnou cenu.

Akci můžete uhradit:
-      na účet spolku Senvia č. ú. 290 044 9259/ 2010 (Fio banka); jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, do poznámky jméno, příjmení a název výletu (zkrácený).
-      složenkou - jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo, do poznámky jméno, příjmení a název výletu (zkrácený)
-      v hotovosti, vždy ve čtvrtek 17-18, Galerie 9, přízemí vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Výpis z účtu, potvrzení banky o vkladu, ústřižek složenky nebo příjmový pokladní doklad vydaný Senvia z. s., slouží jako doklad o zaplacení. V případě neuskutečnění akce z důvodu překážek na straně Senvia z. s., hradí náklady spojené s vrácením peněz Senvia z.s.. V případě uhrazení výletu platebním příkazem se účastník potvrzuje, že byl seznámen s všeobecnými podmínkami, které jsou veřejně přístupné na www.senvia.cz.

Storno podmínky při odřeknutí účastníkem akce::    
-          při zrušení od 4 týdnů a více před konanou akcí, vracíme 100% z ceny
-          při zrušení mezi 4 a 3 týdny před plánovaným datem vracíme 50 % z ceny
-          při zrušení mezi 3 a 2 týdny před plánovaným datem vracíme 30 % z ceny
-          při zrušení později než 14 dní před akcí: poplatek je nevratný (z důvodu smluvních závazků třetích stran, tj.   dopravce apod.)

V případě, že se účastník nemůže připojit k výletu, nabízíme možnost přihlásit místo sebe náhradníka, a to bez jakéhokoli dalšího poplatku. Je však nutné tuto změnu nahlásit organizátorům včetně jména a kontaktních údajů náhradníka.
Organizátor si vyhrazuje právo zrušit akci při nízkém počtu účastníků. O této skutečnosti uvědomí účastníky (kontaktní osobu) minimálně týden před plánovaným začátkem akce. V tom případě vrací účastníkovi celou částku do 10 pracovních dnů od zrušení akce. Finanční částku vracíme způsobem, jakým byla uhrazena, při platbě složenkou se odečítá poplatek za složenku, tj. 26 Kč. Spolek Senvia si zároveň vyhrazuje právo na změnu programu ze závažného důvodu, v tomto případě budou účastníci včas informováni.

 Pojištění
V poplatku za výlet není zahrnuto pojištění léčebných výloh do zahraničí! V případě zahraničního výletu doporučujeme cestovní připojištění. Účastník akce zodpovídá za vzniklé škody, kterých se dopustí  po celou dobu výletu, případně další osoby, které se společně s ním akce účastnili a nejsou právně způsobilé (děti, vnoučata apod.).
Každý účastník akce je aktivní podle svých schopností a možností. Dále sám musí zhodnotit, zda mu hrozí nějaká zdravotní rizika, spolek neodpovídá za následky způsobené podceněním  zdravotního stavu. Povinností každého účastníka je informovat spolek o veškerých rizicích. Spolek  Senvia  ale  tímto nepřebírá odpovědnost za přecenění fyzických sil či zhoršení zdravotního stavu.                         
Platbou účastník akce stvrzuje, že je seznámen s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi. Všeobecné podmínky jsou podepsány ve dvou vyhotoveních, každá podepisující strana obdrží po jednom originálu.

V Praze dne:

………………………………                    …………………………………………………...
    Účastník akce                            za SENVIA  z. s.